Onze verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
Bij het plaatsen van een bestelling op deze site of bij het ondertekenen van een bestelbon, verbindt de koper zich ertoe de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden te aanvaarden als zijnde de enige die geldig zijn voor al zijn transacties met de bvba Balco. De koper ziet derhalve af van de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de betalingsvoorwaarden, termijnen en leveringswijzen.

2. CATALOGI, WEBSITE EN PRIJZEN
Onze catalogi, website, brochures, promoties en foto's zijn niet contractueel, wij behouden ons het recht voor om onze modellen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Onze prijzen zijn exclusief BTW. Zij worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn vrijblijvend. Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor druk- of tikfouten op de website. De belastingen zijn die welke gelden op het tijdstip van levering.


3. LEVERTIJDEN
De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven, met uitzondering van leveringen aan particulieren voor bestellingen die op afstand worden geplaatst en betaald. De geschatte leveringsdatum wordt dan vastgesteld voor een levering in België op de dag van betaling + 4 weken. Eventuele vertragingen in de levering geven de koper niet het recht om de koop te annuleren of de goederen te weigeren. Zij kunnen geen aanleiding geven tot inhouding, compensatie, boete of schadevergoeding. Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van onze contractuele verplichtingen wordt opgeschort. Een geval van overmacht is elke gebeurtenis buiten onze controle die de normale werking van ons bedrijf verhindert in termen van productie of verzending van de producten. In het bijzonder vormen volledige of gedeeltelijke stakingen die de goede werking van ons bedrijf of dat van een van onze leveranciers of vervoerders belemmeren, alsook de onderbreking van transport-, energie- of grondstofleveringen, gevallen van overmacht.


4. LEVERINGEN
Leveringen worden gratis uitgevoerd in België voor alle bestellingen van meer dan 450 euro exclusief BTW. Voor alle bestellingen van minder dan 450 euro exclusief BTW wordt een forfaitair bedrag van 35 euro exclusief BTW gefactureerd als transportkosten. Leveringen worden altijd gedaan op de begane grond met de goederen onder dekking achter de eerste deur. Alle te voorziene leveringsmoeilijkheden moeten bij de bestelling door de koper worden gemeld. Voorzienbare moeilijkheden zijn onder meer: wegwerkzaamheden die het lossen verhinderen, een te smalle straat voor de toegang van de vrachtwagen, een te grote afstand tussen de vrachtwagen en de eerste deur (meer dan 30 meter) om te lossen, treden voor toegang tot de eerste deur en beschutting, onvoorzien parkeren, gebrek aan ruimte om de geleverde meubelen op te slaan, afwezigheid van personeel om de levering in ontvangst te nemen. Indien de moeilijkheden ondervonden tijdens de levering de normale grenzen overschrijden, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen die de koper zich verbindt te betalen bij de betaling van de hoofdfactuur. Voor leveringen buiten België worden steeds extra kosten aangerekend, te bepalen volgens de bestemming.


5. ASSEMBLAGE
De montage van onze bureaus wordt aangeboden vanaf 450 € van de bestelling exclusief BTW onder normale montagevoorwaarden (zie hieronder). Sommige artikelen worden ongemonteerd geleverd, een montagehandleiding wordt doorgaans meegeleverd. In geen geval kan ons bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slechte montage door de koper. Een dienst voor de montage en de verdeling van het meubilair in het gebouw, evenals de recuperatie en de recyclage van de verpakkingen kan worden aangevraagd en zal het voorwerp uitmaken van een specifieke prijsopgave. In dit geval moeten, zoals bij een klassieke levering, alle voorzienbare moeilijkheden door de koper aan ons worden gemeld (zie punt 4). Indien de moeilijkheden bij de installatie de normale grenzen overschrijden, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen die de koper zich verbindt te betalen bij de betaling van de hoofdfactuur. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de installatieofferte, zullen kosten verbonden aan het gebruik van een externe lift of het sturen van bijkomend personeel wegens niet gemelde omstandigheden (te kleine of niet toegankelijke trappen of liften) steeds extra kosten met zich meebrengen.

 

6. CLAIMS
Klachten moeten ons worden toegezonden binnen acht dagen na de datum van aankomst van de goederen en uiteraard vóór elke inbedrijfstelling, die als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering zou worden beschouwd. Wij verzoeken onze klanten het aantal en de staat van de pakketten bij aankomst zorgvuldig te controleren en, indien nodig, de gebruikelijke voorbehouden duidelijk op de afleveringsbon aan te geven. Wij aanvaarden geen terugzending van goederen die geweigerd zijn ten gevolge van een fout of een onnauwkeurigheid in de bestellingen, noch de betaling van werkzaamheden of reparaties uitgevoerd op onze leveringen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. In deze twee gevallen zijn de gemaakte kosten (vervoer, herstellingen, enz.) ten laste van de koper. Elk geschil van welke aard ook zal steeds onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Charleroi, zelfs in geval van meerdere verweerders. De onderhavige bevoegdheidsclausule zal worden toegepast in geval van afwijkende clausules op de documenten van de koper.


7. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn onze facturen contant betaalbaar. Voor overheidsdiensten geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Bestellingen van particulieren of non-profitorganisaties die niet op rekening van onze vennootschap staan, worden bij levering vooruit betaald. Vervolgens wordt een pro-formafactuur opgesteld. Tenzij anders overeengekomen, is de eerste bestelling die via de website Balco.be wordt geplaatst, betaalbaar vóór levering. Bij gebrek aan contante betaling of bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125€ in alle gevallen. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen, tot volledige betaling van de factuur. Al onze facturen zijn betaalbaar in Fleurus. De geleverde goederen blijven eigendom van Balco bvba tot aan de volledige betaling ervan. De koper mag onze goederen niet aan een derde overdragen zolang deze niet volledig zijn betaald.