Algemene verkoopsvoorwaarden
  1. Algemeen.

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra per post, per fax of per mail een bestelling of enig ander ondertekend document dat als bestelbon dient , wordt ontvangen . De koper aanvaard onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met de firma Balco-Belgium BVBA. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities.

  1. Catalogus, web-site, foto’s en prijzen.

Alle gegevens zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen, modellen, eventuele drukfouten en prijzen vermeld in de catalogus, brochures of op de web-site kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder voorafgaand bericht en zijn niet bindend.

  1. Leveringstijden.

De leveringstermijn wordt bij benadering gegeven en is geenszins bindend. Vertraging van een levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding , noch annulering van de bestelling. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals: afwezigheid van personeel bij het in ontvangst nemen van de goederen, overbezetting van de lokalen of overmacht zoals staking, verkeer, tekort aan energie of basismaterialen.

  1. Leveringen.

Leveringen zijn FRANCO in België vanaf bestellingen > de € 450 (excl BTW), voor bestellingen met een totale waarde < € 450 (excl BTW) zal er € 35 transportkosten worden aangerekend. De levering gebeurt standaard op het gelijkvloers achter de 1ste deur. De 1ste deur moet vrij toegankelijk zijn zonder hindernissen. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de koper worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling (ladder, trappen, die toegang verlenen tot aan de 1ste deur,is er parkingplaats voorzien, wekelijkse markten , voetgangerstraten die de doorgang belemmeren, lopende werken die toegangswegen of doorgangen versperren, beperkte hoogte of breedte van de ingang, toegangsafstand van meer dan 30m. tussen het lospunt en de deurdrempel, beperkte hoogte of breedte van de ingang voor de vrachtwagens of getransporteerde goederen. De verkoper behoudt het recht om een onkostensupplement aan te rekenen .

  1. Montage.

Montage van bureau’s zijn inbegrepen in de prijs vanaf bestellingen boven de € 450 (excl BTW) in normale omstandigheden (bij het monteren). Sommige goederen worden ongemonteerd geleverd. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeerde montage door de koper, niettegenstaande een gebruiksaanwijzing. De verkoper beschikt over gespecialiseerde monteurs om de montage uit te voeren of om de goederen op de juiste locaties de plaatsen in het gebouw, alsook om de verpakkingen te recycleren, hievoorr kan een offerte worden aangevraagd . Idem voor de leveringen, moeten in dit geval de moeilijkheden vooraf (zie punt 4) worden doorgegeven. Indien tijdens de montage wordt vastgesteld dat deze buitengewone normen aanneemt omdat deze nietvooraf gemeld werden of dat er extra mankracht vereist is, dan zal door de verkoper een onkostensupplement worden aangerekend .

  1. Klachten.

Klachten moeten binnen de acht dagen na de dag van levering ingediend worden, alvorens opstelling van het meubilair, wat uiteraard beschouwd wordt als aanvaarding. Wij vragen onze klanten om tijdens de levering de goederen zorgvuldig te controleren op aantallen en op eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport en eventuele opmerkingen duidelijk op de verzendnota te vermelden. Wij aanvaarden geenszins geweigerde goederen op grond van een vergissing of bij het doorgeven van een bestelling. In geen geval mogen er door de klant herstellingen uitgevoerd worden op ons meubilair zonder van ons hier vooraf expleciet de toestemming hiervoor te hebben verkregen. In deze 2 gevallen zullen de aangegane kosten ten koste blijven van de koper.

  1. Betalingen.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders bepaald. Bij niet-contante betaling of niet- betaling op de vastgestelde vervaldag zal er, ten volle recht en zonder aanmaning, een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag aangerekend worden met een min. van €125 in elk geval en interesten worden aangerekend ten belope van 10% per jaar tot de volledige betaling van het factuur. Eventuele geschillen zullen ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De goederen blijven eigendom van de firma Balco Belgium BVBA tot na betaling van het factuur.